Vikten av att uppföljning

· Företagande
Author

Många företag har tyvärr inte den bästa uppföljningen i alla ärenden. Detta är dock av största vikt i otaliga skeden av företagande och kan leda en till stora förbättringar på flera sätt och vis.Uppföljning är något som kommer att se olika ut beroende på vilken bransch det handlar om. För en djuruppfödare kommer detta betyda en sak medan en fabrik har en annan syn på något som produktionsuppföljning. Dock kommer grundpelarna i arbetet alltid att vara:

  1. Datainsamling
  2. Rapporter
  3. Analyser

För att kunna dra några slutsatser om ett ämne behöver man först information om det. Detta är det första steget: datainsamling. Steget kan ta olika lång tid beroende på vad det är man försöker samla data om och hur mycket behövs för att få en rimlig uppfattning som inte faller inom ramarna av statistisk osäkerhet.All denna data behöver sedan sammanställas för att få fram ett resultat som är lättare att förstå och visar på om det finns tydliga trender. När man ser över dessa siffror kommer man hamna i det tredje steget: analyser. Det gäller att titta på dessa siffror ur flera olika synvinklar i ett försök att förstå sig på exakt vad det är som händer. Utkomsten av analysen kan också bli att man måste börja om med datainsamlingen med en annan fokus för att få mer konkret information.Genom att vara snabbt med sin uppföljning kan man bättre genomföra förändringar som gör en mer konkurrenskraftig inom sitt segment. Detta betyder även att man bygger upp en informationsbank på företaget som kan användas för att vägleda framtida projekt och informera om områden som är mer värt att satsa på.Arbetar man med uppföljning inom marknadsföring kan det också vara smart att tänka på återkopplingen. När den mänskliga faktorn spelar stor roll kan man behöva ytterligare data för att motivera olika beslut och hur något hade varit bättre bemött.